İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE SORUYORUZ PDF Yazdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruyoruz:
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 13.05.2016 tarih ve 860 numaralı alınan karar doğrultusunda görüşülen, 13.05.2016 tarih, 2016/976 sayılı İstanbul Büyükşehir Ulaşım ve Trafik Komisyonu " İmar ve Bayındırlık Komisyonu Müşterek Raporunda" belirtilen Beyoğlu - Kabataş Yolcu İskelesine ait 1/1000 -1/1500 ölçekli teklifte;
* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

* Çevre ve Orman Bakanlığının (Çevresel Etki değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü) 06.12.2010 tarih ve 11642 sayılı yazısı uyarınca; çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği hükümlerine göre; uygulama imar planına konu Deniz Otobüsü İskelesi projesi Yönetmeliği "Seçme Eleme kriterleri uygulama Projeler listesi (EK-2)" kapsamında yer almakta olup, proje sahibinin ÇED Yönetmeliğinin Ek-4'ünde yer alan formata göre hazırlayacağı proje tanıtım dosyası ve taahhüt yazısını noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. İskelelere yanaşacak deniz araçlarının ağırlıklarının 1.350 DWT ve üzeri olması durumunda proje için ÇED başvuru dosyasının hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Proje kapsamında, ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınmadıkça uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

* Ulaştırma Bakanlığının (Demiryollar, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) 05.01.2011 tarih ve 189 sayılı yazısı uyarınca Kıyı Kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan kıyı yapısında ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte), 3348 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca Ulaştırma bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce onaylanmak üzere verilecek DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama Projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacaktır.

* Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar Planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez
* ...Söz konusu planlama alanının karada kalan bölümü, Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlattırılan İmar Planlarına esas 1/1000 ölçekli "Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritalarında" Qal-AJE1 (Alüvyon-Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar 1) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alana ait açıklama raporunda bu alanlar; ?yer altı suyu içeren, taşıma gücü düşük, gevşek granüler malzeme ve kohezyonlu zemin özelliğinde plastisitesi orta-yüksek yumuşak kil seviyeleri içeren alüvyon alanlardır. Yapılan sondajlarda ve alınan jeofizik ölçülerin genel olarak değerlendirilmesi sonrasında gevşek kum seviyelerde yerel olarak olması muhtemel sıvılaşma riski ve yumuşak killerde ise oturma şeklinde deformasyonlar incelenmelidir. Taşıma gücü düşük bu alanlarda hazırlanacak detaylı Jeolojik-Jeoteknik etütlerle ana kaya 42 derinliği ve taşıma gücü, yapılaşma kriterleri, olası max yatay ivme, sıvılaşma riski ve oturma analizleri yapılarak bunları önlemeye yönelik zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir."

* "Hazırlanacak detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez."
hükümlerini içeren Ulaşım ve Trafik ? İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mayıs Ayı Toplantılarının 13 Mayıs 2016 tarihli 5. birleşiminde okunarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

28.07.2016 tarihinde inşaatına başlanılacak proje ile ilgili olarak komisyon raporunda da belirtilen;

* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmış mıdır?

* Proje kapsamında, ÇED Yönetmeliğinin Ek-4'ünde yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlanmış mıdır? ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınmış mıdır?

* Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar Planına esas görüş, öneri ve onay alınmış mıdır?

* Plana esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılıp ilgili kurumlara onaylatılmış mıdır?
Aynı zamanda Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan bölgede yukarıdaki izinler ve raporlar hazırlandıysa kamuoyu ile paylaşılmasını ve yukarıdaki sorulara 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yasal süresi içerisinde yazılı olarak gönderilmesini talep ediyoruz.
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS